Dla poprawnego wyświetlenia tej treści wymagany jest Adobe Flash Player.

Pobierz najnowszą wersję

ZGŁOSZENIE

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [dzieci] / [dorośli] i wysłać go na adres e-mail: warsztaty@1944.pl w temacie wiadomości wpisując tytuł warsztatów. A za kilka dni dostaniesz mailowe potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.

Na zajęcia należy przynieść ze sobą wydrukowany i podpisany formularz (w przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest podpis rodziców!).

Koszt warsztatów zgodnie z regulaminem poniżej.

ZAPRASZAMY!

Regulamin warsztatów edukacyjno-artystycznych
organizowanych w 2011 roku
przez Muzeum Powstania Warszawskiego
Oddział Instytut Stefana Starzyńskiego

§1. Czas, miejsce, organizatorzy.

 1. Regulamin obejmuje wszystkie warsztaty organizowane w 2011 roku Muzeum Powstania Warszawskiego – Oddział Instytut Stefana Starzyńskiego („Organizator”).
 2. Terminy nadsyłania zgłoszeń na poszczególne warsztaty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum www.1944.pl.
 3. Miejscem przeprowadzenia warsztatów jest Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 79. W zależności od scenariusza i zakresu warsztatów wybrane zajęcia mogą odbyć się poza terenem Muzeum.

§2. Zasady zgłaszania uczestnictwa w warsztatach.

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w którymkolwiek z proponowanych przez Muzeum warsztatów jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Muzeum www.1944.pl.
 3. Warsztaty mają trzy formuły:
  • otwartą, co oznacza, że rekrutacja odbywa się poprzez indywidualną rejestrację uczestników na podstawie harmonogramu terminów;
  • otwartą rodzinną, co oznacza, że rekrutacja odbywa się poprzez indywidualną rejestrację rodzin przez jednego z jej pełnoletnich członków;
  • zamkniętą, co oznacza, że rekrutacja odbywa się na podstawie zgłoszenia Grup Zorganizowanych (zwanych dalej Grupami Zorganizowanymi), dokonanego przez instytucje oświatowe, instytucje kulturalne, publiczne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) lub inne podmioty prowadzące działalność non profit. Zgłoszenia należy dokonać, nie później niż na trzy tygodnie przed terminem zamawianego warsztatu; w przypadku zgłoszenia Grupy Zorganizowanej, termin, zakres warsztatu oraz koszty udziału ustalane będą indywidualnie z przedstawicielem zgłaszającego podmiotu w zależności od dostępności miejsc. Organizator zastrzega sobie ostateczną decyzję dotyczącą organizacji warsztatu o charakterze zamkniętym.
 4. Zgłaszający ma obowiązek dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłaszający ma obowiązek podpisać oświadczenie zawarte w formularzu. W przypadku wadliwego wypełnienia formularza Zgłaszający nie będzie mógł wziąć udziału w warsztatach.
 5. Zgłaszający nie ma możliwości zgłoszenia osób trzecich. W przypadku zgłoszeń na warsztaty rodzinne zgłaszający może zgłosić jedynie członków swojej rodziny.
 6. W przypadku zgłoszeń osób niepełnoletnich zgłaszający ma obowiązek dostarczenia podpisanego przez opiekuna prawnego oświadczenia o potwierdzającego jego zgodę na uczestnictwo niepełnoletniego w organizowanych przez Muzeum warsztatach (oświadczenie jest zawarte w formularzu zgłoszeniowym).
 7. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Zgłoszenia dokonywane są poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres e-mailowy warsztaty@1944.pl, a następnie dostarczenie wydrukowanego oraz podpisanego przez osobę pełnoletnią formularza zgłoszeniowego na warsztaty.
 9. O pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia decyduje kolejność przesłania formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy warsztaty@1944.pl.
 10. Zgłaszający zostaną poinformowani o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu ich zgłoszenia drogą mailową (osoby wpisane na listę uczestników warsztatów zwani są dalej Uczestnikami).

W przypadku dużego zainteresowania Organizatorzy tworzą tzw. Listę Rezerwową, na podstawie której może być wyznaczony dodatkowy termin warsztatów. W przypadku rezygnacji zarejestrowanego Uczestnika istnieje możliwość dopisania do listy podstawowej na dane warsztaty osoby z Listy Rezerwowej. Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone na stronie www.panoptikum.1944.pl.

§3. Zasady uczestnictwa w warsztatach.

 1. Uczestnictwo w warsztatach jest odpłatne. Cena w zależności od długości i zakresu warsztatu obejmuje materiały pomocnicze oraz koszt cateringu; opłata za warsztaty uiszczana jest w Kasie Muzeum (znajdującej się na terenie Muzeum) najwcześniej na 7 dni, a najpóźniej na 2 godziny przed terminem warsztatów:
  • W przypadku warsztatów o charakterze otwartym ich koszt wynosi 15 zł dla grup mniej zaawansowanych oraz 25 zł dla grup bardziej zaawansowanych;
  • W przypadku warsztatów o charakterze otwartym rodzinnym ich koszt wynosi 15 zł od osoby;
  • W przypadku warsztatów o charakterze zamkniętym ich koszt uzgadniany będzie indywidualnie w zależności od rodzaju warsztatu, wysokości wydatków związanych z organizacją warsztatu zamkniętego w uzgodnieniu z Podmiotem Zgłaszającym.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Muzeum najpóźniej na 3 dni przed organizowanym warsztatem. W przypadku braku powiadomienia Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w organizowanych w późniejszych terminach warsztatach, nie zostaną mu również zwrócone koszty warsztatów.
 3. Uczestnicy mają obowiązek wypełnienia pod koniec warsztatów ankiety ewaluacyjnej; w przypadku warsztatów o charakterze rodzinnym, na rodzinę przypada jedna ankieta.
 4. Uczestnicy mają obowiązek uczestniczenia w całości proponowanych w ramach warsztatu zajęć.

§4. Postanowienia końcowe.

 1. Informacje podane przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym zostaną wykorzystane jedynie do zarejestrowania Zgłaszającego oraz informowania go o szczegółowych ustaleniach dotyczących warsztatów proponowanych przez Muzeum.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników warsztatów cudzych praw autorskich.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac powstałych w trakcie lub na potrzeby warsztatów w materiałach prasowych, wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zarejestrowania przebiegu warsztatów poprzez nagranie audiowizualne i fotografie w celach promocyjnych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych warsztatów bez podania przyczyny. W takim przypadku ewentualnie wpłacone opłaty zostaną zwrócone wpłacającym.

§5. Informacje dodatkowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące projektu „Warszawskie Panoptikum” można uzyskać w poniedziałki, wtorki oraz środy w godz. 10:00-15:00 w Instytucie Stefana Starzyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa. Tel. (22) 539 79 25, adres e-mail: warsztaty.1944.pl.